Historik

Namnet Stora Mossen kommer efter den mosse som sträckte sig över det nuvarande koloniområdet och idrottsplatsen. Området tillhörde sedan 1600-talet Ulvsunda slott. Runt 1780 anlades Stora Mossens gård och mangårdsbyggnaden, som låg på platsen för nuvarande Bromma gymnasium. Gården revs så sent som 1936. 1904 såldes hela området till Stockholm stad och 1914-15 anlades Koloniträdgårdsföreningen Stora Mossen med 250 kolonilotter. Först på 1920-talet styckades den övriga marken upp till småhustomter, Stora Mossens Idrottsplats (1934) och Bromma gymnasium (1937), som ritades av Stockholms stora skolhusarkitekt Paul Hedqvist (som även ritat Per Albin-radhusen på Ålstensgatan) i klassisk funkisstil. Även utformningen av idrottsplatsen gick i den då moderna funkionalistiska andan. Idrottsplatsen hade förutom de vanliga banorna och bollplanerna även en skidhoppsbacke. Resterna av denna kan man återfinna i den populära pulkabacken i Skidbacksskogen bortom kolonilotterna.

Vårt bostadsområde har nu även den en snart 15-årig historia. I mitten av 1990-talet ingick stadens myndigheter och företagen AB Borätt AB och Viktor Hansson AB i ett samverkansavtal, där företagen förband sig att medverka till en upprustning av Stora Mossens Idrottsplats mot att de fick bebygga en del av området med bostäder. De utlovades också befrielse från tomträttsavgäld i 20 år.

I mars 1996 begärde Gatu- och Fastighetskontoret tillsammans med Idrottsförvaltningen en ny detaljplan för Stora Mossen. Stadsbyggnadskontoret bearbetade planerna. Man föreslog en arkitektur som fått inspiration av 30-talet och Bromma Gymnasium och trädgårdsstadens häckavgränsade tomter. Många Västerledsbor som tidigare uppfattade Stora Mossen som en skamfläck i Bromma välkomnade upprustningen.
I juni respektive november 2000 antogs detaljplanen i Stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige, men besluten överklagades. Alldeles innan sommaren 2001 var överklagandena avvisade och markarbetena påbörjades i september 2001. Arbetena fördröjdes emellertid avsevärt av att marksanering och pålning måste ske i större omfattning än planerat, men i slutet av 2003 kunde äntligen de första medlemmarna flytta in i Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 4!