Värme och Vatten

Från och med den 1 janurai 2014 debiterar föreningen respektive hushåll för den egna förbrukningen av vatten och värme. Eftersom debiteringen baseras på faktisk förbrukning kommer den ske i efterhand. Och med anledning av att föreningen debiterar avgifter kvartalsvis blir det så mycket som tre månaders fördröjning (dvs. förbrukningen under januari-mars debiteras månadsvis under april-juni).

 

Bakgrund

JM:s tanke från det att husen var nybyggda var att respektive hushåll skulle debiteras för sin egen förbrukning av vatten och värme. Då installerades aldrig den avläsningsutrustning som behövs för att kunna göra det på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Föreningen har under flera år gjort manuella avläsningar istället. Dessa mätningar ansågs inte vara bra nog för att utgöra underlag för individuella debiteringar. Därför har alla hushåll debiterats samma summa varje månad.

 

Under vintern 2011-2012 kom dock den här utrustningen på plats. Styrelsen har sedan dess gjort månadsvisa avläsningar av förbrukningen av vatten och värme i alla fastigheter. Under hösten 2012 började styrelsen skicka ut dessa avläsningar till samtliga medlemmar.

 

Varför ha individuell debitering?

Det finns framförallt två skäl till detta:

  • det ena är att det var tänkt sedan fastigheternas färdigställande 2004 att det skulle vara individuella debiteringar.
  • Sedan finns det ett rättviseperspektiv. De hushåll som anstränger sig för att minska förbrukning av vatten och värme ska inte behöva bidra till de hushåll som förbrukar mycket.

 

Hur mycket kostar vatten och värme?

Kallvatten är inte så kostsamt. Varmvatten och värme däremot kostar mer…

 

Varför skiljer sig förbrukningen åt mellan fastigheterna?

Den som tittat på de grafer som styrelsen skickat ut under hösten-vintern 2012-2013 har säkert noterat att förbrukningen skiljer sig mycket mellan olika fastigheter. Alla hus ska vara inställda på samma sätt. Skillnaden i värmeförbrukning beror på hur varmt man har det inne, både vad element och värmegolv är inställda på. Och varje grad påverkar förbrukningen. Vattenförbrukningen hänger ofta ihop med hur många som bor i huset – ju fler, desto mer förbrukas.

 

Stämmer avläsningarna?

Styrelsen har försökt säkerställa avläsningarnas tillförlitlighet på olika sätt:

–          Mätningarna har jämförts med de tidigare, manuella mätningarna och stämmer på det stora hela överens med dem.

–          En konsult har granskat våra avläsningar och bedömt att de är korrekta.

 

Frågor?

Kontakta gärna Gustav Ståhlsten gustav.stahlsten@gmail.com

 

 

 

 

Här nedan finns bifogat olika grafer som visar förbrukningen i föreningen under ett kvartal. Förklaringar till de olika graferna:

  • Värme (kWh) = utfallet av värmeförbrukningen
  • Varmvatten volym (m3) = utfallet av varmvattenförbrukningen

Vatten och värmegrafer